Bảo Hiểm Ô Tô

Để biết thêm chi tiết về các thủ tục bồi thường, vui lòng nhấn vào đây.

Để biết các mẫu đơn yêu cầu bồi thường, vui lòng nhấn vào đây.

 

Lưu ý: Người được bảo hiểm cần đọc toàn bộ nội dung hợp đồng. Trong mọi trường hợp, bản hướng dẫn này không thay thế các điều kiện điều khoản trong nội dung hợp đồng và chỉ được dùng để tham khảo để biết các chứng từ chung nhất cho từng loại khiếu nại. Tùy từng trường hợp cụ thể chứng từ yêu cầu có thể thay đổi. 

 

Đơn & Hướng Dẫn

Thủ tục bồi thường

Đơn yêu cầu bồi thường