Bảo hiểm Trách nhiệm

Tổng Quát

AIG là một trong những công ty dẫn đầu thị trường bảo hiểm trách nhiệm, cung cấp phạm vi bảo hiểm linh hoạt nhằm bảo vệ khách hàng trước những trách nhiệm pháp lý.

Hãy tìm hiểu thêm về các sản phẩm Bảo Hiểm Trách Nhiệm của AIG.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Bồi Thường Người Lao Động

Bảo hiểm Bồi thường Người lao động bảo vệ Người được bảo hiểm theo qui định của Luật lao động phải bồi thường cho Người lao động đối với những tổn thương thân thể phát sinh trong quá trình làm việc.

Bảo Hiểm Cho Nhà Thầu Dịch Vụ Dầu Khí Tại Khu Vực Châu Á (OSCAR)

Chương trình bảo hiểm Cho Nhà Thầu Dịch Vụ Dầu Khí Tại Khu Vực Châu Á (OSCAR) bao gồm 02 phạm vi bảo hiểm chính: Bảo hiểm Tự nguyện Bồi thường cho Người lao động & Trách nhiệm của Người sử dụng lao động; và Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng &Trách nhiệm sản phẩm.

Bảo Hiểm Sản Phẩm Bị Nhiễm Bẩn

Đơn bảo hiểm được thiết kế riêng theo yêu cầu đáp ứng nhu cầu bảo vệ cần thiết đối với các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc thu hồi sản phẩm, cùng với dịch vụ lập kế hoạch quản lý khủng hoảng, hỗ trợ và ngăn ngừa tổn thất thông qua chuyên gia tư vấn sẽ là một công cụ cần thiết hỗ trợ việc kinh doanh của doanh nghiệp vững vàng và phát triển.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng/ Trách Nhiệm Đối Với Bên Thứ Ba

Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với Thương tật thân thể và Thiệt hại tài sản phát sinh trong Thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo Hiểm.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Người Sử Dụng Lao Động

Bảo hiểm Trách nhiệm Người sử dụng lao động bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường cho nhân viên đối với những tổn thương thân thể phát sinh trong quá trình làm việc xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo Hiểm.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Ô Nhiễm Môi Trường Dành Cho Nhà Thầu

Bảo hiểm Trách nhiệm Ô nhiễm môi trường dành cho nhà thầu mang lại sự bảo vệ toàn diện đối với các sự cố ô nhiễm phát sinh từ hoat động của nhà thầu, chủ dự án và các nhà đầu tư, cho dù là ô nhiễm ngẫu nhiên bất ngờ hay ô nhiễm từ từ, gây ra do tình trạng ô nhiễm mới hoặc phát triển từ tình trạng sẵn có.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Pháp Lý Ô Nhiễm Môi Trường

Bảo hiểm Trách nhiệm Pháp lý Ô nhiễm Môi trường bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh do tình trạng ô nhiễm từ những địa điểm mà Người được bảo hiểm sở hữu hay hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra đơn bảo hiểm còn là một công cụ linh hoạt, mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ các công ty quản lý các rủi ro về môi trường.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm bảo hiềm cho Người được bảo hiểm đối với các chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể cũng như bệnh tật của bên thứ ba, và những tổn thất đồi với tài sản của bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng, tiêu thụ và mua bán hàng hóa được bảo hiểm.