Bảo Hiểm Tài Sản

Tổng Quát

Bộ phận bảo hiểm tài sản cung cấp những sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ sáng tạo hàng đầu giúp tăng thêm giá trị cho các đối tượng khách hàng khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi tạo ra một vị trí giá trị rõ ràng cho từng phân khúc thị trường mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi luôn cố gắng cho những tiêu chuẩn ưu việt về nghiệp vụ bảo hiểm, kỹ thuật đề phòng tổn thất và cách thức giải quyết bồi thường trên phạm vi toàn cầu. 

Hãy tìm hiểu thêm về các sản phẩm Bảo Hiểm Tài Sản của AIG.

Tài Sản