Bảo hiểm Tín dụng Thương mại

Tổng Quát

Các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên cơ sở cho trả chậm thường phải chịu rủi ro cao về việc không thu hồi được nợ do khách hàng bị mất khả năng thanh toán, thanh toán chậm trễ hoặc do rủi ro chính trị không cho phép khách hàng thực hiện việc thanh toán. 

Bảo hiểm tín dụng của AIG cung cấp giải pháp giúp khách hàng tránh các tổn thất về các khoản phải thu nêu trên. 

Hãy tìm hiểu thêm về các sản phẩm Bảo hiểm Tín dụng Thương mại của AIG.

Tín Dụng Thương Mại