Quy Định Pháp Lý

American International Group, Inc. (AIG) là một tổ chức bảo hiểm hàng đầu thế giới. Các công ty thuộc AIG cung cấp các giải pháp bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, hưu trí và các dịch vụ tài chính khác tại khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc cung cấp các giải pháp đa dạng về sản phẩm và dịch vụ sẽ giúp khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân bảo vệ tài sản, quản lý rủi ro và an toàn hưu trí. Cổ phiếu của AIG được niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Các trang thông tin này được cung cấp để thuận tiện truy cập khi cần thêm thông tin và nội dung trên các trang thông tin đó không phải là một phần của tài liệu này.

AIG là tên thương mại cho hoạt động bảo hiểm tài sản – vật chất, nhân thọ và hưu trí và bảo hiểm chung trên toàn cầu của American International Group, Inc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.aig.com. Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các công ty trực thuộc hoặc công ty liên kết của American International Group, Inc. Không phải tất cả sản phẩm và dịch vụ đều được cung cấp tại mọi vùng lãnh thổ, và phạm vi bảo hiểm được xác định tùy thuộc vào các yêu cầu thẩm định cụ thể và được điều chỉnh theo quy định cụ thể của từng hợp đồng bảo hiểm. Sản phẩm và dịch vụ phi bảo hiểm có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba độc lập. Một số sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ nhất định có thể được phân phối thông qua các công ty bảo hiểm surplus. Các công ty bảo hiểm surplus thông thường không tham gia vào các quỹ đảm bảo của bang và do đó người được bảo hiểm sẽ không được các quỹ này bảo vệ.