AIG đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng của ngành xây dựng tại Việt Nam

Tập đoàn Bảo hiểm quốc tế AIG đã sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội tăng trường mới trong ngành xây dựng vì sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam mang lại những dự án xây dựng có quy mô lớn

Xem thêm