Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nhà Giao Nhận Hàng Hóa

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nhà Giao Nhận Hàng Hóa

Bảo hiểm Trách nhiệm Pháp lý cho Người Giao nhận Vân chuyển đối vơí các rủi ro được bảo hiểm trong hoạt động giao nhận như sau:

  • Mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa
  • Trách nhiệm người trông giữ kho hàng
  • Sai sót và nhầm lẫn
  • Các chi phí và phí tổn pháp lý
  • Các chi phí và phí tổn hạn chế tổn thất