Chính sách chi trả cho các kênh phân phối

Chính sách chi trả cho Đại lý và Môi giới

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam (“AIG”) đánh giá cao vai trò của các trung gian bảo hiểm trong việc tư vấn và hướng dẫn các bên tham gia bảo hiểm, và có chính sách chi trả cho các đơn vị trung gian bảo hiểm để công nhận các đóng góp của họ trong quá trình bán bảo hiểm. Xin liên hệ với bên môi giới hoặc đại lý của quý vị để có các thông tin chi tiết về mức chi trả mà họ nhận được liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cụ thể của quý vị.

Hoa hồng bảo hiểm

AIG thanh toán cho các bên môi giới và đại lý bảo hiểm các khoản hoa hồng bảo hiểm, có thể là một khoản tiền cố định hoặc một tỷ lệ phần tram trên phí bảo hiểm thu được tại thời điểm cấp đơn mới, tái tục, giúp ký kết hoặc phụ vụ một hợp đồng bảo hiểm nhất định. Tùy từng thời điểm, AIG có thể thỏa thuận với các bên phân phối bảo hiểm về các khoản hoa hồng cộng thêm không mang tính chất là một khoản chi trả có điều kiện. Mọi khoản chi trả hoa hồng đều phải được xem xét và chấp thuận bởi ban quản lý, bộ phận Tuân thủ và bộ phận Pháp lý của AIG.

Các khoản chi trả có điều kiện

Ngoài hoa hồng bảo hiểm, AIG có thể chi trả thêm cho các đại lý bảo hiểm các khoản chi trả có điều kiện khác. Các khoản chi trả có điều kiện này thường là dưới dạng các khoản hỗ trợ hoặc thưởng dựa trên doanh số bán mới, tổng doanh số trong một thời kỳ, các dòng sản phẩm bán được, hoặc mức độ lợi nhuận của các hợp đồng bảo hiểm được một đại lý phân phối. Mọi khoản chi trả này đều phải được xem xét và chấp thuận bởi ban quản lý, bộ phận Tuân thủ và bộ phận Pháp lý của AIG.

Các khoản chi trả khác

AIG cũng có thể ký kết các thỏa thuận để nhận thông tin về nhu cầu mua bảo hiểm tiềm năng hoặc tạo lập các mối quan hệ chiến lược để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và, theo đó, thanh toán một khoản nhất định đối tác. Ngoài quan hệ phân phối bảo hiểm cho các hợp đồng cụ thể, AIG có thể sử dụng các dịch vụ có trả phí khác của các trung gian bảo hiểm.

AIG cũng có thể thanh toán cho các dịch vụ quảng cáo, tiếp thị hoặc mua các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm thông qua các bên thứ ba.