Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Phạm vi bảo hiểm  

Bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm bảo hiềm cho Người được bảo hiểm đối với các chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể cũng như bệnh tật của bên thứ ba, và những tổn thất đối với tài sản của bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng, tiêu thụ và mua bán hàng hóa được bảo hiểm.

Quyền lợi

  • Khả năng bị khiếu nại liên quan đến sản phẩm luôn luôn hiện hữu cho dù bạn là nhà sản xuất, người mua hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối hay nhà xuất khẩu cảu sản phẩm đó.
  • Phạm vi pháp lý toàn cầu bao gồm Mỹ và Canada.
  • Cơ sở giải quyết khiếu nại có thể thu xếp trên trên cơ sở phát sinh sự cố hoặc phát sinh khiếu nại.