Bảo Hiểm Trách Nhiệm Pháp Lý Ô Nhiễm Môi Trường

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Pháp Lý Ô Nhiễm Môi Trường

Phạm vi bảo hiểm     

Bảo hiểm Trách nhiệm Pháp lý Ô nhiễm Môi trường bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh do tình trạng ô nhiễm từ những địa điểm mà Người được bảo hiểm sở hữu hay hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra đơn bảo hiểm còn là một công cụ linh hoạt, mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ các công ty quản lý các rủi ro về môi trường.

Quyền lợi

  • Sản phẩm bảo hiểm này ngoài bảo hiểm cho những sự cố về ô nhiễm, còn nêu rõ khái niệm về chi phí dọn dẹp.
  • Ngoài ra sản phẩm này còn bảo hiểm trách nhiệm liên quan đến tình trạng ô nhiễm từ từ đến tài sản của bên thứ ba, thiệt hại đối với môi trường của đất đai thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hay chi phí gián đoạn kinh doanh.
  • Phạm vi bảo hiểm không phân biệt giữa ô nhiểm ngẫu nhiên/bất ngờ và ô nhiễm từ từ.
  • Tài sản được bảo hiểm có thể được xác định cụ thể hoặc theo danh mục.
  • Kinh nghiệm và năng lực toàn cầu được áp dụng vào tập quán và ngôn ngữ địa phương.