Bảo Hiểm Trách Nhiệm Ô Nhiễm Môi Trường Dành Cho Nhà Thầu

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Ô Nhiễm Môi Trường Dành Cho Nhà Thầu

Phạm vi quyền lợi  

Bảo hiểm Trách nhiệm Ô nhiễm môi trường dành cho nhà thầu mang lại sự bảo vệ toàn diện đối với các sự cố ô nhiễm phát sinh từ hoat động của cho nhà thầu, chủ dự án và các nhà đầu tư, cho dù là ô nhiễm ngẫu nhiên bất ngờ hay ô nhiễm từ từ, gây ra do tình trạng ô nhiễm mới hoặc phát triển từ tình trạng sẵn có.

Quyền lợi

  • Phạm vi bảo hiểm hoạt động của nhà thầu: Bảo vệ cho hoạt động của nhà thầu tại địa điểm công trình của Người được bảo hiểm hay của người khác mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý.
  • Phạm vi bảo hiểm không phân biệt giữa ô nhiểm ngẫu nhiên/bất ngờ và ô nhiễm từ từ.
  • Kinh nghiệm và năng lực toàn cầu được áp dụng vào tập quán và ngôn ngữ địa phương.
  • Đơn bảo hiểm nhiều năm nhằm đáp ứng cho các dự án nhiều năm.