Bảo Hiểm Trách Nhiệm Người Sử Dụng Lao Động

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Người Sử Dụng Lao Động

Phạm vi bảo hiểm 

Bảo hiểm Trách nhiệm Người Sử dụng Lao động bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường cho nhân viên đối với những tổn thương thân thể phát sinh trong quá trình làm việc xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo hiểm.

Quyền lợi

Người sử dụng lao động có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho nhân viên/người phụ thuộc đối với thương tật thân thể/tử vong do tai nạn phát sinh trong quá trình làm việc.

Theo điều kiện điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm, chi phí pháp lý và các chi phí khác cũng được chi trả với sự xác nhận bằng văn bản của Công ty bảo hiểm.