Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng/Trách Nhiệm Đối Với Bên Thứ Ba

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng/ Trách Nhiệm Đối Với Bên Thứ Ba

Phạm vi bảo hiểm    

Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với Thương tật thân thể và Thiệt hại tài sản phát sinh trong Thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo Hiểm.

Quyền lợi

  • Chi phí pháp lý và các chi phí khác cũng được chi trả khi có xác nhận bằng văn bản của Công ty bảo hiểm.
  • Phạm vi pháp lý toàn cầu bao gồm Mỹ và Canada.
  • Cơ sở giải quyết khiếu nại có thể thu xếp trên trên cơ sở phát sinh sự cố hoặc phát sinh khiếu nại