Bảo Hiểm Sản Phẩm Bị Nhiễm Bẩn

Bảo Hiểm Sản Phẩm Bị Nhiễm Bẩn

Phạm vi bảo hiểm 
Đơn bảo hiểm được thiết kế riêng theo yêu cầu đáp ứng nhu cầu bảo vệ cần thiết đối với các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc thu hồi sản phẩm, cùng với dịch vụ lập kế hoạch quản lý khủng hoảng, hỗ trợ và ngăn ngừa tổn thất thông qua chuyên gia tư vấn sẽ là một công cụ cần thiết hỗ trợ việc kinh doanh của doanh nghiệp vững vàng và phát triển.

Tư vấn:

NSF International – dành cho Bảo hiểm sản phẩm bị nhiễm bẩn và Bảo hiểm thu hồi sản phẩm bên thứ nhất.

Quyền lợi

AIG Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu trong thị trường Bảo hiểm Sản phẩm bị nhiễm bẩn.

4 sự kiện được bảo hiểm

I. Nhiễm bẩn bất ngờ

II. Thu hồi sản phẩm theo yêu cầu của chính quyền

III. Hành động ác ý làm hư hỏng sản phẩm

IV. Đe dọa tống tiền bằng hành động ác ý làm hư hỏng sản phẩm

8 tổn thất được bảo hiểm

  1. Chi phí tư vấn rủi ro
  2. Chi phí thu hồi sản phẩm (Bên thứ nhất & Bên thứ ba)
  3. Chi phí hủy bỏ sản phẩm
  4. Chi phí thay thế
  5. Chi phí tái phân phối
  6. Chi phí phục hồi
  7. Chi phí gián đoạn kinh doanh (Tổn thất lợi nhuận gộp và Chi phí phụ trội)
  8. Chi phí ngăn chặn hành động đe dọa tống tiền bằng hành động ác ý làm hư hỏng sản phẩm