Bảo Hiểm Cho Nhà Thầu Dịch Vụ Dầu Khí Tại Khu Vực Châu Á (OSCAR)

Bảo Hiểm Cho Nhà Thầu Dịch Vụ Dầu Khí Tại Khu Vực Châu Á (OSCAR)

Phạm vi bảo hiểm

Chương trình bảo hiểm OSCAR bao gồm 02 phạm vi bảo hiểm chính:

  1. Bảo hiểm Tự nguyện Bồi thường cho Người lao động và Trách nhiệm của Người sử dụng lao động
  2. Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng và Trách nhiệm sản phẩm

Quyền lợi

OSCAR được thiết kế riêng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu chung của các nhà thầu dịch vụ dầu khí tại khu vực Đông Nam Á với:

  • Phạm vi bảo hiểm thiết kế riêng cho các hợp đồng có giá trị cao.
  • Chương trinh bảo hiểm theo năm bảo vệ cho các dự án trong năm.
  • Gói bảo hiểm linh hoạt áp dụng cho các dự án có giá trị nhỏ.