Bảo hiểm Bồi thường Người Lao động

Bảo Hiểm Bồi Thường Người Lao Động

Phạm vi bảo hiểm   

Bảo hiểm Bồi thường Người lao động bảo vệ Người được bảo hiểm theo qui định của Luật lao động phải bồi thường cho Người lao động đối với những tổn thương thân thể phát sinh trong quá trình làm việc.

Quyền lợi

  • Phạm vi bảo hiểm dưới đơn Bồi thường cho Người lao động đơn có thể đáp ứng các quy định của Luật Lao động Việt Nam (Điều 107 & 143).
  • Bồi thường cho các thương tật thân thể có thể phát sinh từ tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp xảy ra trong quá trình làm việc.
  • Chi phí pháp lý và các chi phí khác cũng được chi trả với sự xác nhận bằng văn bản của Công ty bảo hiểm.