Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu và Nội Địa

Bảo Hiểm Tín Dụng Xuất Khẩu và Nội Địa

Khi tham gia Bảo hiểm Tín dụng xuất khẩu và nội địa với AIG, các khoản phải thu của khách hàng toàn cầu, khách hàng nước ngoài, nội địa sẽ được bảo vệ tránh khỏi những tổn thất do người mua không có khả năng chi trả, chi trả chậm hoặc không thực hiện được việc chi trả do thay đổi trong qui định thanh toán ngoại tệ của nước người mua hàng.

Đặc điểm và Lợi ích

Bảo hiểm cho doanh số nội địa, xuất khẩu hoặc doanh số đa quốc gia cũng như bảo hiểm cho tổ chức cho vay dựa trên các khoản phải thu Cấu trúc chương trình linh hoạt cho phép khách hàng tự xác định hạn mức tín dụng cho người mua hàng Hạn mức tín dụng không hủy ngang cho các khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh Chiết khấu trên dịch vụ thu hồi nợ thông qua bên thứ ba Hỗ trợ đánh giá qui trình tín dụng của doanh nghiệp giúp qui trình quản lý các khoản phải thu tốt hơn

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm tín dụng nội địa và xuất khẩu Chương trình Bảo hiểm Tín dụng cho công ty đa quốc gia Đơn có thể cấp cho một Người mua hàng duy nhất hoặc một nhóm Người mua hàng chủ yếu Bảo hiểm Tín dụng cho các tổ chức tài chính Chi trả bồi thường trực tiếp cho tổ chức cho vay của Người được bảo hiểm Phí bảo hiểm có thể là phí cố định hoặc phí điều chỉnh theo doanh số