Bảo Hiểm Tín Dụng Cho Ngân Hàng và Các Định Chế Tài Chính

Bảo Hiểm Tín Dụng Cho Ngân Hàng và Các Định Chế Tài Chính

AIG cung cấp các lựa chọn Bảo hiểm Tín dụng cho Ngân hàng và các Định chế Tài chính có nghiệp vụ hỗ trợ tài chính trên cơ sở không truy đòi cho các khoản phải thu xuất khẩu hoặc nội địa.

Đặc điểm và Lợi ích

Cấu trúc chương trình linh hoạt cho phép khách hàng tự xác định hạn mức tín dụng cho người mua hàng Chiết khấu trên dịch vụ thu hồi nợ thông qua bên thứ ba

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm tín dụng nội địa và xuất khẩu Chi trả bồi thường trực tiếp cho tổ chức cho vay của Người được bảo hiểm Phí bảo hiểm có thể là phí cố định hoặc phí điều chỉnh theo doanh số