Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Theo Dự Án (SPPI)

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Theo Dự Án (SPPI)

AIG cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo từng dự án cụ thể cho các nhà thầu tư vấn thiết kế và xây dựng.

Hợp đồng bảo hiểm cho các hành vi vi phạm nghĩa vụ khi thực hiện các Dịch vụ Tư vấn Xây dựng đối với các dự án được chỉ định trong thời hạn của dự án, và trong thời hạn bảo trì mở rộng theo quy định.

  • Cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các nhà thầu tư vấn xây dựng và thiết kế đối với toàn bộ một dự án cụ thể và trong bất kỳ thời hạn bảo trì theo thỏa thuận nào.
  • Chủ đầu tư dự án có được sự an tâm từ việc các nhà thầu tư vấn thiết kế có hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ đầu tư khởi kiện do có hành vi sơ suất.
  • Bảo vệ đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ cho các nhà thầu tư vấn thiết kế. Phạm vi bảo hiểm cũng có thể được mở rộng cho các nhà thầu phụ.
  • Phạm vi bảo hiểm bao gồm cả chi phí biện hộ (các tranh chấp về xây dựng có thể cần chi phí pháp lý cao).