Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp (PI)

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Theo Dự Án (SPPI)

Sản phẩm được thiết kế đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho những nhà chuyên môn trước những khiếu nại là hậu quả của những sai sót hay thiếu sót trong quá trình cung cấp các nghiệp vụ chuyên môn.

Hiện nay, các công ty, cá nhân hoặc doanh nghiệp đối tác phải đương đầu với những vụ khiếu kiện từ kết quả của các thiếu sót và sai sót gây ra bởi các cá nhân.

Phạm vi bảo hiểm được cung cấp cho các công ty quảng cáo tiếp thị, công nghệ & phát triển phần mềm, nhà xuất bản, trung tâm tư vấn tuyển dụng nhân sự, công ty khảo sát số lượng, giáo dục, tư vấn quản lý, tổ chức tài chính và các ngành nghề khác.