Bảo hiểm Trách Nhiệm Cán Bộ Quản Lý (D&O)

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cán Bộ Quản Lý (D&O)

Quyết định của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị trong khi điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty không đơn thuần chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của các công ty và sự nghiệp riêng của họ mà những quyết định này còn dẫn đến nguy cơ kiện tụng cá nhân và trách nhiệm tài chính không giới hạn.

Gần đây, mối đe doạ của những vụ kiện cá nhân này đã tăng lên ở một tỷ lệ đáng báo động và xu hướng cho thấy không có dấu hiệu chậm lại như luật mới được thông qua, ở cả Châu Á và Quốc tế.

Vấn đề bạn phải đối mặt là những nguồn khiếu kiện đối với Ban điều hành & Hội đồng quản trị như:

  • Cổ đông
  • Nhân viên công ty
  • Cơ quan chính quyền
  • Quỹ cho vay
  • Ngân hàng
  • Khách hàng
  • Các nhà cung cấp

Chúng tôi cung cấp giải pháp bảo vệ cho các công ty ở Việt Nam thông qua hai sản phẩm Dragonshield và Private Edge:

  • Bảo hiểm Dragonshield được thiết kế để hỗ trợ các công ty ở Việt Nam nhanh chóng thích ứng với những thay đổi không ngừng của luật pháp bằng việc cung cấp phạm vi bảo hiểm rộng cho các thành viên hội đồng và cán bộ quản lý;
  • Bảo hiểm Private Edge cung cấp bảo hiểm toàn diện và linh động cho các thành viên hội đồng và cán bộ quản lý đối với trách nhiệm tiềm tàng phát sinh từ việc hành động hoặc không hành động cũng như từ các quy tắc lao động mà họ thực hiện.