Bảo Hiểm Cam Kết và Trách Nhiệm Bồi Thường (W&I)

Bảo Hiểm Cam Kết và Trách Nhiệm Bồi Thường (W&I)

Bảo hiểm Cam kết và Trách nhiệm Bồi thường trong các giao dịch Mua bán và Sáp nhập là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế bởi các chuyên gia luật sư tư vấn Mua bán và Sáp nhập của AIG. 

Sản phẩm này bảo hiểm cho các vi phạm trong các tuyên bố và bảo đảm khi thực hiện giao dịch bán doanh nghiệp.