Bảo Hiểm Dầu Khí và Hóa Dầu

Bảo Hiểm Dầu Khí và Hóa Dầu

Sản phẩm Bảo hiềm Hóa dầu là giải pháp toàn diện cho các rủi ro phức tạp của ngành Hóa dầu cũng như các ngành nghề có liên quan đến việc sản xuất và chế biến các sản phẩm có chứa thành phần hydro carbon.

Các loại rủi ro

Đường ống Khí gas và nhà máy chế biến dầu thô Cảng xuất, nhập, chứa dầu, khí và các kho chứa dầu khí Nhà máy lọc dầu Nhà máy hóa dầu Nhà máy amoniac Nhà máy LNG và LPG Các loại nhà máy khác có sản phẩm chứa thành phần hydro carban bao gồm cả khí và khí hóa lỏng

Phạm vi bảo hiểm

Thiệt hại vật chất Gián đoạn kinh doanh Gián đoạn kinh doanh tại địa điểm của khách hàng và các nhà cung cấp chính Chi phí phá huỷ Cản trở đường tiếp cận Quyền được ra vào, tiếp cận Chi phí gia tăng xây dựng theo yêu cầu, quy định Ngừng hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của Nhà chức trách Xây dựng và sửa chữa các hạng mục nhỏ Các rủi ro đặc thù khác của ngành nghề