Bảo Hiểm Trách Nhiệm Hàng Hải

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Hàng Hải

Chúng tôi cung cấp các giải pháp được điều chỉnh phù hợp với các hoạt động liên quan đến Hàng hải nhằm đảm bảo cho việc bảo vệ tài sản và uy tín kinh doanh của khách hàng.

Đơn Bảo hiểm Trách nhiệm Hàng Hải được xây dựng một cách chọn lọc để đáp ứng nhu cầu đặc thù của các công ty khai thác và hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Những lợi ích chính

  • Thẩm định bảo hiểm, quản lý rủi ro, khiếu nại và bồi thường được đảm nhiệm bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm
  • Chương trình bảo hiểm linh hoạt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng
  • Phạm vi bảo hiểm rộng cho các rủi ro đa quốc gia, bao gồm cả các đơn bảo hiểm trong nước

Phạm vi bảo hiểm

  • Trách nhiệm người khai thác cảng biển
  • Trách nhiệm người xếp dỡ hàng hoá
  • Trách nhiệm chủ bến tàu
  • Trách nhiệm người sửa chữa tàu
  • Trách nhiệm người thuê tàu
  • Trách nhiệm hàng hải vượt mức