Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển Nội Địa

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển Nội Địa

Bảo hiểm Hàng hóa Vận chuyển Nội địa nhấn mạnh đến việc bảo vệ tài sản kinh doanh trong thị trường luôn thay đổi. Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa đưa ra phạm vi bảo hiểm toàn diện, các nghiệp vụ thẩm định bảo hiểm và giải quyết khiếu nại chuyên nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu đa dạng của khách hàng. 

Những lợi ích chính

  • Các nghiệp vụ giải quyết khiếu nại và quản lý rủi ro được đảm trách bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm
  • Hổ trợ khách hàng trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu mất mát, rủi ro cho khách hàng bằng các nghiệp vụ chuyên môn

Phạm vi bảo hiểm

  • Phạm vi bảo hiểm rộng cho các rủi ro trong việc vận chuyển hàng hóa nội địa, máy móc-thiết bị của các nhà thầu xây dựng
  • Chương trình bảo hiểm linh hoạt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng